Audios / Parshat Nitzavim at SHA'ALVIM

 
 
Audio Details
Category: Nitzavim
Location: Shaalvim
Length: 00:54:32
Date: 09/19/2014

Description -

Rav Ari Kahn's weekly parsha shiur at Sha'alvim.