Videos / Parshat Beshalach

Video Details
Category: Parsha Shiur at Aish
Location: Aish Hatorah
Length: 46:44
Date: 01/13/2011

Description

Rabbi Kahn's Parsha Shiur Given at Aish Hatorah on January 13 - Parshat Beshalach