Videos / Parshat Mishpatim

Video Details
Category: Parsha Shiur at Aish
Location: Aish Hatorah
Length: 52:10
Date: 01/27/2011

Description

Rabbi Kahn's Parsha Shiur Given at Aish Hatorah on January 27 - Parshat Mishpatim