Videos / Parshat Tetzaveh

Video Details
Category: Parsha Shiur at Aish
Location: Aish Hatorah
Length: 50:43
Date: 02/10/2011

Description

Rabbi Kahn's Parsha Shiur Given at Aish Hatorah on February 10 - Parshat Tetzaveh