Videos / Parshat Ki Tisa

Video Details
Category: Parsha Shiur at Aish
Location: Aish Hatorah
Length: 44:58
Date: 02/17/2011

Description

Rabbi Kahn's Parsha Shiur Given at Aish Hatorah on February 17 - Parshat Ki Tisa