Videos / Parshat Vayakhel

Video Details
Category: Parsha Shiur at Aish
Location: Aish Hatorah
Length: 47:34
Date: 02/24/2011

Description

Rabbi Kahn's Parsha Shiur Given at Aish Hatorah on February 24 - Parshat Vayakhel