Videos / Parshat Pekudai

Video Details
Category: Parsha Shiur at Aish
Location: Aish Hatorah
Length: 38:34
Date: 03/03/2011

Description

Rabbi Kahn's Parsha Shiur Given at Aish Hatorah on March 3 - Parshat Pekudai