Videos / Parshat Vayishlach

Video Details
Category: Parsha Shiur at Aish
Location: Aish Hatorah
Length: 48:04
Date: 11/18/2010

Description

Rabbi Kahn's Parsha Shiur Given at Aish Hatorah on November 18 - Parshat Vayishlach